ZGŁOSZENIE UŻYTKOWNIKA ZASOBU ARCHIWALNEGO
Podanie informacji o zawodzie i tytułach naukowych lub zawodowych – służących analizie potrzeb użytkowników zasobu archiwalnego – jest dowolne, a ich ewentualne ominięcie nie powoduje ograniczenia uprawnień do korzystania z archiwaliów (pola formularza wyróżnione szarym tłem). Również przedmiot (temat) pracy podaje się dobrowolnie, z wyjątkiem przypadków, gdy informacja ta jest prawne wymagana. Pozostałe informacje zbierane są do celów wskazanych w/g przepisów prawnych USA „Privacy Act of 1974 – 5 UCS Sec. 552a” (GPO S/N 052- 001-004-00439-6) oraz przepisów polskich zawartych w art. 23 ust. 1 pkt 2 i 4 Ustawy z dnia 29 VIII 1997 r. O ochronie danych osobowych i po ustaniu przydatności dla zarządzania udostępnianiem archiwaliów nie będą przetwarzane w zbiorach danych. Informacje o mocodawcy użytkownika archiwaliów lub osobie go rekomendującej należy podawać, jeżeli użytkownik nie występuje we własnym imieniu albo powołuje się – z własnej woli bądź na wyraźne żądanie Polonia Technica - na osobę trzecią. W odniesieniu do archiwaliów o dostępności prawnej ograniczonej – ze względu na dane osobowe lub tytuły własności – wymagane jest udowodnienie uprawnień do zapoznania się z ich treścią albo przedłożenie formalnego pełnomocnictwa osoby uprawnionej.
Strona 1/3

Znajdź na portalu...

Nasi sponsorzy

Advertisement

Członkowie PT...

Dla członków Polonia Technica:
Wypełnij formę aby otrzymać dostęp